Välkommen till Djurö byalag!

Djurö byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes Intressen.

 


Djurö byalags organisation

Publicerad den 16 Sep 2016

Djurö byalag består av en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Grupperna träffas regelbundet och jobbar med både nutidsfrågor och framtidsfrågor inom sina respektive områden.

Exempel på frågor som vi nu arbetar med:

  • Att få gång och cykelvägen klar mellan återvinningsstationen vid Djurö södra och bussvändslingan efter Byns gård
  • Att få trottoar eller gång- och cykelväg från Sollenkrokavägen upp till Djurö kyrka
  • Att Djuröhemmet ska kompletteras med fler seniorbostäder
  • Att få besöksbryggor för fritidsbåtar på norra och södra sidan om Djurö centrum

För mer information, se respektive arbetsgrupp under menyn Organisation till vänster.

 

 

Plangrupp

Kontakt: Göran Dahlheim

E-post: goran@dahlheim.com

Mobil: 070-719 38 64


Samhällsutvecklingsfrågor

 

Naturgrupp

Kontakt: Leif Eng

E-post: leif.eng@telia.com

Tel: 08-571 517 07


Naturreservat, strandskydd & strandtillgänglighet

Styrelse

Ordförande: Karin Österman

E-post: karin.osterman@hotmail.com

Mobil: 070-492 11 80

 

Planering, hemsida & information, ekonomi & administration

Ungdomsgrupp

Kontakt: Anna Ydefjord

E-post: annaydefjord@yahoo.se

Mobil: 073-980 82 35


Ungdomsverksamhet i föreningshusen Högmalmsvägen 1

Prästgårdsgrupp

Kontakt: Marléne (Lena) Lilja

E-post: marlene.lilja@telia.com

Mobil: 070-658 18 02


Bevarande av Djurö prästgård & mark på Kyrkudden

Husgrupp

Kontakt: Christer Löfving

E-post: christerlofving901@msn.com

Mobil: 070-600 07 51


Skötsel av mark & byggnader Föreningshusen, Högmalmsvägen 1

 

Traditionsgrupp

Kontakt: Maria Österman

E-post: mariaosterman@live.se

Mobil: 073-997 149 81


Valborgsfirande & midsommarfirande

 

 


Populärt midsommarfirande

Publicerad den 7 Jul 2016

Det midsommarfirande som Djurö byalag årligen ordnar på ängen söder om ICA Djurö blev mycket lyckat även i år. 

Firandet skedde som vanligt i traditionell stil med lövning och resning av stången. 

Djurö spelmän stod för musiken. Mikaela Flod ledde grodhoppning och andra lekar för små och stora barn. 

I dragkampen mellan öbor och sommargäster vann som vanligt Djurös fasta invånare. 

Djurö byalag vill tacka alla som kom, särskilt Djurö spelmän och Mikaela Flod. Tack även till ICA Djurö som sponsrade med saft, kakor och tablettaskar till barnen. 

Djurö byalag önskar alla en fin fortsättning på sommaren!


Naturreservat Eriksbergsskogen snart i hamn

Publicerad den 5 Jul 2016

Efter många års kamp i Djurö byalag är Eriksbergsskogens efterlängtade naturreservat snart verklighet. 

Under våren har Värmdö kommun genomfört det näst sista steget i reservatsbildningen, som kallas samråd. Det innebär att kommunen skickat ut sitt planförslag för yttrande till sakägare och remissinstanser, bland annat Djurö byalag som yttrade sig i början av maj.
Den tyngsta remissinstansen var länsstyrelsen som nyligen ställde sig bakom förslaget med orden:

"Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen beslutat om ett reservat för området, som har höga naturvärden och tillstyrker förslaget i stort".
Syftet med att bilda reservat i Eriksbergsskogen är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det innefattar skogsområden av flera olika slag, stränder och kulturhistoriska lämningar.

Dessutom är skogen viktig för friluftsliv och rekreation.

Naturreservatet omfattar 38 ha varav 8 ha vatten. Marken ägs till största delen av kommunen.

Inget skogsbruk kommer att bedrivas här utan man kommer bara att gallra sly och avlägsna gran från lövskogsmiljöerna. Det område som är öppet i dag kommer att hållas öppet även i framtiden. Tillgängligheten kommer också att förbättras på några platser.

Målet med skötselplanen är att låta skogen utvecklas i fred och på sikt förvandlas till urskog.

Det slutliga formella beslutet om reservatsbildning kommer att fattas i höst av kommunfullmäktige.

Alla fakta går att hitta på varmdo.se/eriksbergsskogen. Det finns också blädderexemplar att läsa i kommunhusets reception.


John Österman 1971-2016

Publicerad den 15 Mar 2016

 

När Torsten Österman avled 2003 bara 56 år gammal blev en stor grupp människor runt honom chockerade och hårt drabbade. Inte minst hans närmaste, fyra barn och en sambo. Ett av dessa barn hette John Österman, då 32 år gammal. Och häromdagen fick vi det nästan ännu mer chockerande beskedet att John också har lämnat oss. John hann bara bli 44 år.

Men John var en man med en imponerande meritlista. Efter studenten började han på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som student i fysik. Där slutade han inte förrän han avlagt sin doktorsexamen. Trots det kom han aldrig att arbeta inom sitt specialområde, utan sökte sig tillbaka till sina rötter på Djurö.

Så småningom tog doktor Österman anställning som lärare på Djurö Skola, lätt överkvalificerad. Pappa Torsten var en av initiativtagarna till Djurö Byalag. Det arbetet tog John över efter pappans bortgång och har sedan dess drivit den föreningens frågor, som bland annat resulterade i ett samarbete där Djurö Kulturhus skapades. Johns musikintresse resulterade i att han även hjälpte till med musikundervisningen på skolan. Men för oss vuxna fick detta intresse sitt främsta uttryck som aktiv medlem i Djurö Spelmän, där han spelade kontrabas.

Jag vet och har själv sett att John var mycket populär bland eleverna på skolan. Där fungerade han även som stödperson åt elever med särskilda behov. Han blev som en sorts kurator för dem. Jag har på nära håll sett hur elever sökte sig till honom. Sannolikt för att de kände hans värme och hans empatiska inställning. Jag vågar inte tänka på hur dessa barn nu ska känna sig. De som nu har förlorat ett verkligt och viktigt stöd i sina liv.

En bygd som vår behöver sådana insatser som John Österman kunde ge. Han spred kunskap till sina elever. Han bidrog stort till Djurö Spelmäns härliga konsertkvällar. Liksom sin far månade han om bygdens värden och fortlevnad. Han var en varm och fin person som spred positivism inte minst till dem som verkligen behövde detta.

Vi kommer alla att sakna John Österman.

Claes Fellbom


Prästgården vid Djurö Kyrka

Publicerad den 15 Jan 2016

Djurö Byalag genomför en webbaserad undersökning för att få en bild av den lokala opinionen kring frågan om en eventuell försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Vi hoppas du vill medverka!

Länk till enkäten, här bidrar du med din åsikt i frågan.

Här kan du se resultatet av enkäten så här långt.

Bakgrund: Kyrkofullmäktige i Djurö, Möja och Nämdö Församling planerar en försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Beslut om försäljning skall enligt uppgift tas i början av november. För att skaffa dig en uppfattning och få en bakgrund i frågan kan du läsa Kyrkofullmäktige/Kyrkorådet protokoll och/eller läsa följande artiklar i NVP och Skärgårdstidningen (se länkar nedan):

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar. Om du betalar via Internet kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.