Välkommen till Djurö byalag!

Djurö byalag är en politiskt obunden förening vars ändamål är att bevaka de inom verksamhetsområdet (Djurö-Vindö samt kringliggande mindre öar) boendes Intressen.

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 eller betala via Swish nr 123 420 30 22. Om du betalar via inbetalningskort så och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar på detta. Om du betalar via Internet eller Swish kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.

 


Byalagets informationsbrev - maj 2017

Publicerad den 21 maj 2017

VALBORGSMÄSSOFIRANDET

Årets Valborgsfirande på Vita grindarna var som vanligt välbesökt. Uppskattningsvis kom 500 personer i alla åldrar. Djurökören under ledning av Margareta Stripple sjöng och Göran Dahlheim höll talet till våren innan det var dags att tända brasan. Ett hundratal personer hann även att inviga Vita Grindarnas restaurang för säsongen.

DJURHAMNS FÖRSKOLA

På Byalagets årsmöte den 19 mars togs frågan upp om att Djurhamns förskola i Björkås stått tom under fyra år, vilket många irriteras över. Flera vittnade även om att företagen intill nekats att överta delar av lokalerna eftersom Värmdö Bostäder planerar bygga om lokalerna till bostäder. Djurö byalag har engagerar sig i frågan genom att kräva att företagens behov och önskemål först ska tillgodoses.

Se vidare: Skrivelse Anteckningar från möte med Värmdö Bostäders vd

DJURÖKARTA

Värmdö kommun har hjälpt Djurö byalag att utarbeta en karta över Djurös centrala delar med höjdkurvor, fastighetsbeteckningar, samfällighetsbeteckningar, riksintresseområden, fornlämningsområden mm. Kartan är nu tillgänglig på Djurö byalags hemsida.

Se vidare: Djurökarta

UTEGYM

Djurö byalag har föreslagit Värmdö kommun att bygga ett utegym på Djurhamns marknadsplats, mittemot Djurö idrottshall utmed Högmalmsvägen. Bygglovsprocessen pågår och arbetet planeras att genomföras under 2017. Utegymmet kommer att ligga intill den öppna platsen som under vintertid kommer spolas som skridskobana.
Se vidare: Skiss utegym

DJURÖ BIBLIOTEK

Nu kan alla som skaffar det nya bibliotekskortet komma in på Djurö bibliotek från kl. 07.00 till kl 21.00 alla dagar. I närheten av receptionsdisken finns en pärm med anteckningar från Djurö byalags styrelsemöten.

NY 4G MAST PLANERAS PÅ CENTRALA DJURÖ

Värmdö kommun har beslutat att låta Telia bygga en 4G mast på berget mellan Lillgärdsvägen och Albacksvägen. Enligt bygglovsansökan har masten en höjd på 54 meter och man kommer även att bygga två teknikbodar på platsen. Kommunen har inte gått ut med någon information eller fört någon dialog med de boende på Djurö eller i närområdet. I mitten av april fick de närboende ett brev från kommunen med information och där de erbjuds möjlighet att yttra sig gällande bygglovet. I ett upprop som ligger ute på Vårdcentralen m fl platser kräver man ett informationsmöte där frågor gällande ev hälsoeffekter kan besvaras och diskuteras innan processen fortsätter. 


Årsmöteshandlingar

Publicerad den 16 mar 2017

Här hittar du handlingar inför byalagets årsmöte söndagen den 19 mars 2017.

Dokumenten kommer även att finnas tillgängliga i skolans matsal under årsmötet.

 

 

Välkommen till skolans matsal nu på söndag kl. 15:00!

/Styrelsen


Naturreservat Hamnskogen Eriksberg nu i hamn

Publicerad den 19 nov 2016

Efter många års arbete i Djurö byalag är naturreservatet Hamnskogen-Eriksberg nu verklighet. Kommunfullmäktige fattade det slutgiltiga beslutet den 26 oktober 2016. I byalaget ser vi detta som en milstolpe i Djurös historia.

Under våren har Värmdö kommun genomfört det näst sista steget i reservatsbildningen, som kallas samråd. Det innebär att kommunen skickat ut sitt planförslag för yttrande till sakägare och remissinstanser, bland annat Djurö byalag som yttrade sig i början av maj.
Den tyngsta remissinstansen var Länsstyrelsen som nyligen ställde sig bakom förslaget med orden:
"Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen beslutat om ett reservat för området, som har höga naturvärden och tillstyrker förslaget i stort". 
Kommunstyrelsen fattade beslut att anta reservatet den 12 oktober 2016 och kommunfullmäktige fattade samma beslut den 26 oktober 2016.
Beslutet kungörs i Nacka Värmdö Posten och Dagens Nyheter den 15 november 2016.

Syftet med att bilda reservat i Hamnskogen Eriksberg är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Det innefattar skogsområden av flera olika slag, stränder och kulturhistoriska lämningar.
Dessutom är skogen viktig för friluftsliv och rekreation.
Naturreservatet omfattar 38 ha varav 8 ha vatten. Marken ägs till största delen av kommunen.
Inget skogsbruk kommer att bedrivas här utan man kommer bara att gallra sly och avlägsna gran från lövskogsmiljöerna. Det område som är öppet i dag kommer att hållas öppet även i framtiden. Tillgängligheten kommer också att förbättras på några platser.
Målet med skötselplanen är att låta skogen utvecklas i fred och på sikt förvandlas till urskog.
Alla fakta går att hitta på varmdo.se. Det finns också blädderexemplar att läsa i kommunhusets reception.

Läs även Nacka Värmdö Postens artikel.


Djurö byalags organisation

Publicerad den 16 sep 2016

Djurö byalag består av en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Grupperna träffas regelbundet och jobbar med både nutidsfrågor och framtidsfrågor inom sina respektive områden.

Exempel på frågor som vi nu arbetar med:

  • Att få gång och cykelvägen klar mellan återvinningsstationen vid Djurö södra och bussvändslingan efter Byns gård
  • Att få trottoar eller gång- och cykelväg från Sollenkrokavägen upp till Djurö kyrka
  • Att Djuröhemmet ska kompletteras med fler seniorbostäder
  • Att få besöksbryggor för fritidsbåtar på norra och södra sidan om Djurö centrum

För mer information, se respektive arbetsgrupp under menyn Organisation till vänster.

 

 

Plangrupp

Kontakt: Göran Dahlheim

E-post: goran@dahlheim.com

Mobil: 070-719 38 64


Samhällsutvecklingsfrågor

 

Naturgrupp

Kontakt: Leif Eng

E-post: leif.eng@telia.com

Tel: 08-571 517 07


Naturreservat, strandskydd & strandtillgänglighet

Styrelse

Ordförande: Karin Österman

E-post: karin.osterman@hotmail.com

Mobil: 070-492 11 80

 

Planering, hemsida & information, ekonomi & administration

Ungdomsgrupp

Kontakt: Anna Ydefjord

E-post: annaydefjord@yahoo.se

Mobil: 073-980 82 35


Ungdomsverksamhet i föreningshusen Högmalmsvägen 1

Prästgårdsgrupp

Kontakt: Marléne (Lena) Lilja

E-post: marlene.lilja@telia.com

Mobil: 070-658 18 02


Bevarande av Djurö prästgård & mark på Kyrkudden

Husgrupp

Kontakt: Christer Löfving

E-post: christerlofving901@msn.com

Mobil: 070-600 07 51


Skötsel av mark & byggnader Föreningshusen, Högmalmsvägen 1

 

Traditionsgrupp

Kontakt: Maria Österman

E-post: mariaosterman@live.se

Mobil: 073-997 149 81


Valborgsfirande & midsommarfirande

 

 


Prästgården vid Djurö Kyrka

Publicerad den 15 jan 2016

Djurö Byalag genomför en webbaserad undersökning för att få en bild av den lokala opinionen kring frågan om en eventuell försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Vi hoppas du vill medverka!

Länk till enkäten, här bidrar du med din åsikt i frågan.

Här kan du se resultatet av enkäten så här långt.

Bakgrund: Kyrkofullmäktige i Djurö, Möja och Nämdö Församling planerar en försäljning av Djurö kyrkas Prästgård. Beslut om försäljning skall enligt uppgift tas i början av november. För att skaffa dig en uppfattning och få en bakgrund i frågan kan du läsa Kyrkofullmäktige/Kyrkorådet protokoll och/eller läsa följande artiklar i NVP och Skärgårdstidningen (se länkar nedan):

Var med och påverka din närmiljö - stöd Djurö byalag!

Medlemskap: 100 kr för för enskild medlem eller familj.

Gör så här: Sätt in 100 kronor på Byalagets plusgirokonto 612344-2 eller betala via Swish nr 123 420 30 22. Om du betalar via inbetalningskort så och ange din adress, e-postadress och namnen på samtliga familjemedlemmar på detta. Om du betalar via Internet eller Swish kan det vara svårt att få plats med all information i meddelandet. Skriv då din adress och alla medlemmars namn i ett epostmeddelande till info@djurobyalag.se. Detta för att säkerställa att alla familjemedlemmar kommer med.

TYCK TILL

Har du tankar och idéer kring Byalagets verksamhet? Skicka dina synpunkter till info@djurobyalag.se.