SENASTE NYTT

Kallelse till årsmöte söndagen den 23 maj 2021 kl 16.00 digitalt via Zoom

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande för årsmötet 
 3. Val av protokollförare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid årsmötet 
 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 
 7. Val av minst två rösträknare 
 8. Godkännande av dagordning 
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt Byalagets balans- och resultaträkningar
 11. Genomgång av revisorernas berättelse 
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 13. Beslut med anledning av Byalagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter 
 16. Val av ordförande för styrelsen och styrelseledamöter 
 17. Beslut om antal revisorer och suppleant 
 18. Val revisor/er och suppleant 
 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 21. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie årsmöte 
 22. Presentation av styrelsens budgetförslag 
 23. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår 2022
 24. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
 25. Av medlemmar anmälda motioner och ärenden som skriftligen meddelats styrelsen senast tre veckor före årsmötet
 26. Övrig information
 27. Årsmötets avslutande 

Efter årsmötet blir det lite aktuell information om pågående verksamhet och projektet Bygd för bygd.

Anmälan om deltagande sker via e-post till info@djurobyalag.se senast 22 maj kl 16 varefter ni erhåller en länk för att ansluta till mötet. Behöver ni hjälp, kontakta Göran Ehrsson på goran@ehrsson.net eller 070-555 19 24 så hjälper han er med det tekniska.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga under Dokument/Årsmöte 2021.

Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar!

Styrelsen i Djurö Byalag

Publicerad den 22 Apr 2021

Informationsbrev december 2020

Hej!

Det är december, julen står för dörren och det är dags att summera året som gått. I vanliga fall brukar vi berätta om alla aktiviteter och samarbeten som skett under året, men det år som gått har varit annorlunda på alla sätt och vis på grund av pandemin. 

Många har drabbats av Covid-19, men även av ofrivillig ensamhet, arbetslöshet och andra svårigheter. Mitt i allt detta ser vi hur många ställer upp för varandra, genom att handla, gå promenader och träffas utomhus i ur och skur. Vi har alla fått ställa in och ställa om, planera och tänka om. 

Våra lokala handlare, butiker och restauranger har anpassat sina öppettider och sin bemanning och på ett enastående sätt ställt upp för oss med hemkörning, bordsservering och en rad andra anpassningar. Stort tack till alla er: ingen nämnd, ingen glömd. Även församlingen har anpassat sina gudstjänster och övriga verksamhet i den utsträckning det gått. Vi har också fått ett välkommet nytillskott som vi hoppas kommer tillbaka till våren: ”The Wagon Burgers & Brews”.

Många har promenerat i skog och mark och trampat stigarna på Sjöhistoriska stigens tre slingor eller andra rundor. På ”Byrundan” vid Lillgärdesvägen hittar man en trevlig ”Mötesplats för gående”, en soffa där man kan slå sig ned för en pratstund eller vila. En fin julkrubba som lyser upp i vintermörkret passerar man på Storgärdesvägen. Trevliga privata initiativ!

I år har vi haft ovanligt många älgar i våra trädgårdar här på Djurö och Vindö. Göte Åberg, som är viltvårdare har berättat att älgbeståndet ökat med 6-7 djur som kommit hit från Värmdö. På Värmdölandet finns dovhjort som inte går så bra ihop med älg och inte gärna simmar, så älgarna har tagit sig hit för att slippa hjorten. Skulle det bli is kanske vi får hit dovhjort också. Som lite krydda på det hela har några vildsvin, som brukar hålla till i skogarna uppe på Vindö, sökt sig hit ner till Djurö.

Det lär ju vara nyttigt att bada kallt så varför inte ta ett vinterbad vid Djurö havsbad nu när man vet var det ligger, det har ju kommit upp en skylt vid Vita Grindarna!

Decemberbilder 1

När man summerar året har vi ändå gjort en hel del:

Årsmötet som skulle hållits i mars blev framflyttat till slutet på maj då vi kunde vara utomhus på Vita Grindarna. Både Valborgs- och midsommarfirandet ställdes in. Det blev heller ingen sommar- och ingen julmarknad.  Sedan mars har vi inte kunnat driva volontärverksamhet på Djuröhemmet, inte haft något Senior IT café, men vi har hållit våra styrelse- och gruppmöten utomhus, via telefon eller digitalt. 

Naturgruppen

I mitten på september anordnades en trevlig höstvandring i Djupvikens naturreservat på Vindö, den samlade 17 deltagare, glädjande att många var Vindöbor. Till våren hoppas vi kunna ordna nya vandringar.

 

Plangruppen

Översiktsplan 2012-2030

I februari deltog vi i en workshop om fördjupad översiktsplan tillsammans med representanter för kärnöarna i Värmdö kommun. Vi framhöll behovet av bostäder, lokalt företagande, säkrare trafiklösningar som tex gång- och cykelväg till Sollenkroka, skolans situation m m. En uppföljning skulle ske under hösten, men har blivit skjuten på framtiden.

I februari hade vi även ett möte med Värmdö bostäders nya vd Kenneth Claesson om behovet av nya hyreslägenheter. Vi tittade på karta över kommunens mark i vårt centrumområde och tog därefter en promenad till Björkås för en titt på husen och den f d förskoletomten. Efter mötet fick vi ta del av underlag till den beslutade nyproduktionen i Brunn på Ingarö.

 

Trafiksäkerhet

Frågan om trafiksäkerhet och anpassning av hastigheter på Sollenkrokavägen har drivits vidare. Den 4 mars medverkade vi vid allmänhetens frågestund på kommunfullmäktigemötet. Den i förväg insända frågan handlade om varför inget görs åt trafiksäkerheten på Sollenkrokavägen. Oppositionens företrädare menade att ”det är nog dags för kommunen att ta på sig ledartröjan i den här frågan”. De 320 namnunderskrifterna som insamlats under 2019-2020, om att trafikfrågan måste åtgärdas, överlämnades på sammanträdet till KSO Deshira Flankör.

I april fick vi slutligt svar från Transportstyrelsen på skrivelsen vi gjorde i december 2018, med yrkande om att utöka 50 km/tim sträckan samt permanenta 30 km/tim sträckan. De avslog våra yrkanden och skrev ”Vid en samlad bedömning utifrån handlingarna i ärendet finner Transportstyrelsen att förhållandena på aktuell vägsträcka inte är sådana att det finns tillräckliga skäl till en begräsning av den högsta tillåtna hastigheten eller omkörningsförbud.” Beslutet kan inte överklagas. Detta resulterade i en artikel i tidningen Skärgården i maj med rubriken ”Fortsatt kamp för sänkt hastighet på Sollenkrokavägen”. All korrespondens i ärendet finns på Byalagets hemsida. 

Utöver detta har vi deltagit vid ett fysiskt och två digitala dialogmöten i en Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, om vägarna 222 (Trafikplats Insjön – Stavsnäs) och 274 (Trafikplats Arninge – Rindö – Ålstäket). Vi är tacksamma att vi blev inbjudna att vara med då väg 222 berör oss i allra högsta grad.

Vi har även fått information om att en mindre ÅVS studie påbörjats gällande en delsträcka på väg 686, Sollenkrokavägen och vi väntar med spänning på mer detaljer om den. 

Samfälligheter

Under året har vi tagit reda på mer juridik och fakta och kartlagt några av samfälligheterna i vårt närområde. Flera av dem har många delägare varav kommunen är en. Byalaget är inte sakägare, men vi uttryckte ändå vår syn på att de ska skötas ur miljö- och allemansrättslig synvinkel och att kommunen måste förvalta sitt delägarskap. I juni träffade vi Gundula Kolb, ekolog på översiktsplaneavdelningen och utvecklingsledare Anna Gabrielsson, för att besöka samfälligheterna S:1, S:16 och S:27. Det resulterade i att en samfällighetsförening för S:27 vid Fladens norra strand nu är under bildande. 

 

Projekt

LEA Lokalekonomiskl analys

Under våren inbjöds Byalaget genom vårt medlemskap i Mötesplats Stavsnäs att medverka i ett projekt som Leader Stockholmsbygd driver inom ramen för ”Smart bygdeutveckling och stark lokalekonomi”. Detta med stöd från Jordbruksverket och Region Stockholm. Syftet med att göra en ”LEA”, är att beräkna en lokal bytesbalans, inventera resurser och kartlägga hur det ser ut i vårt område för att sedan sammanfatta resultatet i en rapport med en handlingsplan för en hållbar utveckling. Av förklarliga skäl har vi inte kommit så långt ännu, men vi håller på att beräkna en lokal bytesbalans med hjälp av statistik från SCB och annat material vi samlar på oss via intervjuer mm. 

Bygd för bygd

Under hösten har vi i även inbjudits att delta i ett annat projekt som heter ”Bygd för bygd” som Länsstyrelsen driver med stöd från Region Stockholm m fl. Detta projekt har påbörjats med en förstudie som syftar till att kartlägga behov och önskemål på sådant som behöver utvecklas i vårt område, som senare kan bli verkliga projekt. Projekten ska tillvarata de resurser som finns och berika vårt område med mål att bli till nytta och glädje för oss som bor och verkar här. Vi är i ett tidigt stadium även i detta projekt, men det har redan identifierats ett antal utvecklingsbara områden. Reparation av kyrkans lusthus, besöksbrygga och samlingssal är några projektidéer. 

Projekten skiljer sig åt genom att ”LEA:n” omfattar ett större område: Djurö, Vindö, Stavsnäs och delar av Fågelbrolandet, medan ”Bygd för Bygd” bara omfattar Djurö i detta skede. Projekten har flera gemensamma nämnare, framförallt kommer vi att behöva deltagande från befolkningen (både fast- och fritidsboende), företag, föreningar, församling m fl för att få en bred lokal förankring kring de projektidéer som kommer att tas fram. På nyåret kommer vi att informera mer om och bjuda in till deltagande i båda dessa projekt.

Utöver det har vår Prästgårdsgrupp deltagit vid kyrkofullmäktigemötet med tillhörande församlingsdialog i november. Det är kyrkoval nästa år och de olika nomineringsgrupperna håller på att förbereda sig inför det. 

Vi har ett nära samarbete och planering av aktiviteter igång med Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening och de föreningar, församlingen m fl som är medlemmar där. 

Nu hade vi hoppats på att ha ett kalendarium med våra aktiviteter 2021 klar, men eftersom det fortfarande är svårt att planera ber vi istället att få återkomma så snart vi har något att förmedla.

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat vår verksamhet under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Var rädda om er och ta hand om varandra.

Decemberbilder 2

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag

genom

Karin Österman

ordförande

 

Publicerad den 20 Dec 2020

Bygd för Bygd

Hej i november!

Via Värmdö kommun har Byalaget blivit tillfrågade om vi på Djurö vill vara med i ett projekt vid namn "Bygd för Bygd" som Länsstyrelsen driver med stöd från Region Stockholm. Vi har tackat JA och haft ett uppstartsmöte med representanter från kommunen och Länsstyrelsen. 

Planen är att samla intresserade boende samt representanter från föreningsliv, företag, kommun och andra aktörer för att diskutera vilka utvecklingsmöjligheter som finns i vårt område. Det här är något vi ska göra  tillsammans. Därför söker vi nu intresserade Djuröbor, både fast- och fritidsboende, som vill delta i projektet. 

På grund av coronapandemin kommer vi för närvarande inte att kunna ha fysiska möten, men vi vill ändå bjuda in intresserade att vara med i projektet. På så sätt är vi redo att starta upp så fort läget återgått till det normala. 

Tycker du att detta låter intressant? Läs mer på Bygd för Bygds hemsida och anmäl dig med namn och telefonnummer till info@djurobyalag.se.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 22 Nov 2020

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK