SENASTE NYTT

Informationsbrev januari

God fortsättning på nya året!

Hoppas alla haft trevliga helger trots att Omicron-viruset nu tagit över och pandemin på nytt sätter stopp för mycket i såväl vardags- som föreningsliv. Vi får fortsätta att respektera myndigheternas rekommendationer och restriktioner. Förhoppningsvis kan vi se fram emot lättnader framåt våren. 

Vi har startat vårterminen med digitala styrelse- och gruppmöten och fortsätter så tills vidare. 

Den workshop som planerats i projekten Bygd för bygd och LEA (lokalekonomisk analys) i februari har skjutits fram. Något nytt datum är inte satt och vi har ännu inte fått någon sammanställning av enkätsvaren från i somras från Länsstyrelsen.  Vi återkommer med mer information i kommande infobrev.

Byalagets Plangrupp har fått svar från Trafikverket på det yttrande vi lämnat med anledning av ÅVS studien vid namn ”ÅVS Enkel rapport Väg 686/Björkås Djurö”. Vi anser inte att verket lagt ned tillräcklig omsorg i utvärderingen av nuvarande trafiksituation, ej heller beträffande undersökta åtgärder eller motivering till beslut. Vi kommer därför att skicka ytterligare ett svar där vi med tydlighet framför detta. Vid en träff med de boende på Trygghetsboendet i november fick Byalaget deras stöd för våra argument. Både ÅVS-rapporten, vårt yttrande och Trafikverkets svar finns att läsa på hemsidan.

Kommunens fördjupade översiktsplan är nu ute på granskning och finns att läsa på www.varmdo.se/oversiktsplan Alla medborgare kan lämna synpunkter på handlingen senast 2022-02-28. Byalaget har lämnat synpunkter på förslaget som kom i våras och kommer att lämna ytterligare synpunkter på granskningshandlingen. Vi har koncentrerat oss på att få en ändring till stånd när det gäller namnet Björkås som kommunen använder för vår tätort. Vi anser att Djurö är ett riktigare namn än Björkås, som är ett bostadsområde i Djurö centrum. Vår namngrupp har identifierat 81 namn på företag, organisationer, vägar, platser mm med ordet Djurö. Listan finns på hemsidan. Utöver namnfrågan kommer vi att lämna ytterligare synpunkter med krav på trafiksäkerhet och trafikreglering på Sollenkrokavägen.

Naturgruppen kommer att anordna två skräpplockardagar även i år, den 26 mars och den 17 september. Skräpplockardagarna är ett samarbete mellan Annas Djurbod, Djurens Ö och Byalaget. 

Tillsammans med flera andra föreningar har vår Traditionsgrupp börjat planera Djuröbrons 60 års jubileum lördagen den 28 maj. Vill du vara med och planera inför och hjälpa till med firandet skicka ett mail till mariaosterman@live.se

Lördag den 29 januari blir det en digital bokrelease i Kulturhuset, se inbjudan här. Vi kommer att lägga upp länken till videopresentationen på hemsidan och meddela när den är tillgänglig. Helena Nystedt Bruun presenterar sin bok vid namn ”Kusten runt Hamnskogen Eriksberg” om Eriksbergskogens historia. Bokreleasen är ett samarrangemang mellan Helena, Djurö Byalag och Kulturarv Djurhamn.

Helenas bok bygger dels på Lantmäteriets historiska kartor och släktens efterlämnade papper. Hon har också gjort intervjuer med ortsbefolkningen samt gamla släktingar som tillbringat sina somrar på Djurö ända sedan 1933. 

Vi har inte kunnat fastställa ett kalendarium med aktiviteter, men vi planerar för årsmöte i slutet på mars och återkommer med kallelse. Vi hoppas även kunna arrangera både Valborgs- och midsommarfirande och ett möte med företrädare för våra olika politiska partier inför valet i september.

Följ med vad som händer i Byalaget och läs våra skrivelser och styrelseprotokoll på hemsidan. Vill du vara med i någon av våra grupper så hör av dig via mail till info@djurobyalag.se

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Publicerad den 17 Jan 2022

Informationsbrev december

Hej!

Tänk vad fort året gått som likt det förra har präglats av pandemin. Vi har alla fått anpassa våra liv på många sätt. Även föreningslivet har behövt anpassas. Vi har lärt oss mycket om digitala möten, livesända föredrag och stormöten. Möten och träffpunkter har förlagts utomhus och det har blivit utegympa och många stavgångspromenader i grupp. Men, visst saknar man att mötas på riktigt!

Nu är det jul igen och snart nytt år, så det är hög tid att summera året som gått.

Årsmötet hölls digitalt den 23 maj med 23 st deltagare. Det blev varken något Valborgsfirande, Midsommarfirande eller någon sommarmarknad i år heller. I augusti hade vi äntligen en uppstart med styrelse och grupper på Vita Grindarna för att träffas och planera höstens aktiviteter. Vi har hunnit med en hel del under hösten: deltagande på Östersjödagarna, utfrågning av nomineringsgrupperna inför kyrkovalet, fågelskådning med Värmdö Fågelklubb, vandring med Friluftsfrämjandet, möte med viltvårdare Göte Åberg och julmarknaden i Barren på Vindö. 

Sist men inte minst har vår Seniorgrupp startat upp det uppskattade IT-caféet igen. En satsning från kommunens seniorcenter Diamanten tillsammans med Mötesplats Stavsnäs och församlingen har resulterat i flera träffpunkter för seniorer varje vecka på Djurö och i Stavsnäs. En av dessa är Pratbänken där man träffas, pratar och fikar. Volontärerna i Byalagets Seniorgrupp håller i Pratbänken på Djurö och deltar vid de andra aktiviteterna.

Naturgruppen rapporterar

I september var vi med på Östersjödagarna i Stavsnäs som arrangerades av Expedition Rädda Östersjön och Värmdö Hamnar. Vi anordnade en skräpplockardag tillsammans med Djurens Ö och plockade massor av skräp och fimpar runt om på Djurö och Vindö. I samarbete med Värmdö Fågelklubb ordnade vi fågelskådning vid Bruksfladen och i Hamnviken och fick tips och kunskaper inför kommande skådningar. 

I oktober gjorde vi en vandring i Hamnskogen-Eriksberg med Friluftsfrämjandet Värmdö med ett 20-tal deltagare som njöt av en solig höstdag i naturreservatet. Vi arrangerade även ett välbesökt möte i skolans matsal där viltvårdare Göte Åberg berättade om viltet runt omkring oss. Det blev många frågor om älgarna som rör sig här i området. 

Plangruppen rapporterar

Här är ett axplock av det vi huvudsakligen arbetat med under året.

Fördjupad översiktsplan 2035

I början på juli lämnade vi in ett yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för Värmdö kommun som sträcker sig till 2035. Hela yttrandet finns att läsa på vår hemsida.

Trafiksäkerhet

I september fick vi ta del av en mindre åtgärdsvalsstudie (ÅVS) av Sollenkrokavägen som Trafikverket gjort under 2020 vid namn ”ÅVS Enkel rapport Väg 686/Björkås Djurö”. Trafikverket har gjort studien med ”syfte att utreda brister och finna lämplig(a) åtgärd(er) för en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter (gångtrafikanter och cyklister) utmed väg 686 i höjd med Björkås, Djurö, Värmdö kommun”. Vi anser att rapporten innehåller stora brister och saknar åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet i den utsträckning vi anser nödvändiga. Vi har påpekat detta i vårt yttrande och väntar på svar från Trafikverket. Både ÅVS-rapporten och vårt yttrande finns att läsa på vår hemsida.

Samfälligheter och kommunal mark

Vi har fortsatt att bevaka de samfälligheter som finns i vårt närområde. Flera av dem har många delägare varav kommunen är en. Byalaget är inte sakägare, men vi anser att de ska skötas ur miljö- och allemansrättslig synvinkel och att kommunen måste förvalta sitt delägarskap. En samfällighetsförening för S:27 vid Fladens norra strand är under bildande.

I april hade vi ett promenadmöte med kommunens ekolog, utvecklingsledare och markförvaltare. Vi besökte flera av samfälligheterna samt Dykartomten och Marknadsplatsen för att höra om kommunens planer för dessa. Vi påtalade vikten av att tomterna vårdas och att vi värnar om de få tomter med strand som är tillgängliga för allmänheten. I maj och juni hade vi motsvarande promenadmöten med representanter för Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.  

Grillplats vid utegymet bakom skolan På Marknadsplatsen har man under hösten röjt sly och börjat göra i ordning för en ny grillplats som ska vara klar till våren 2022.

 

Kyrkuddsgruppen rapporterar

Prästgårdsgruppen har under året bytt namn till Kyrkuddsgruppen. Ett mer passande namn eftersom den bevakar vad som händer på hela Kyrkudden och följer vad som beslutas i församlingens kyrkoråd och -fullmäktige. 

Inför kyrkovalet i september sammanställde Kyrkuddsgruppen frågor till de två nomineringsgrupperna Skärgårdskyrkan och Ö-kyrkan till ett öppet möte med frågestund en vecka innan valdagen. Frågestunden spelades in och lades upp på Byalagets hemsida för att församlingsbor och övriga intresserade skulle kunna ta del av vad de två nomineringsgrupperna hade högst på sina prioriteringslistor inför de kommande fyra åren.
Ö-kyrkan i livets tjänst fick majoritet i årets kyrkoval.  

Projekt

Byalaget är med i två projekt, LEA Lokalekonomisk analys och Bygd för bygd.

LEA Lokalekonomisk analys

Ett projekt som Leader Stockholmsbygd driver inom ramen för ”Smart bygdeutveckling och stark lokalekonomi”. Detta med stöd från Jordbruksverket och Region Stockholm. Syftet med att göra en ”LEA”, är att beräkna en lokal bytesbalans, inventera resurser och kartlägga hur det ser ut i vårt område för att sedan sammanfatta resultatet i en rapport med en handlingsplan för en hållbar utveckling. 

Bygd för bygd

Ett projekt som Länsstyrelsen driver med stöd från Region Stockholm m fl. Detta projekt har påbörjats med en förstudie som syftar till att kartlägga behov och önskemål på sådant som behöver utvecklas i vårt område, som senare kan bli verkliga projekt. Projekten ska tillvarata de resurser som finns och berika vårt område med mål att bli till nytta och glädje för oss som bor och verkar här. 

Arbetet med projekten har tagit längre tid än planerat på grund av pandemin. I somras spreds en enkät med frågor om lokal utveckling som Länsstyrelsen tagit fram tillsammans med oss. Ca 450 st svar inkom och dessa har bearbetats av Länsstyrelsen. Planen är att bjuda in till en workshop baserad på enkätsvaren och hoppas att denna ska kunna äga rum fysiskt, men som läget är nu är det ovisst när det kan ske. Vi återkommer med mer info när det klarnar kring tillfälle och form för möte.

Nästa år hoppas vi kunna ordna fler aktiviteter. I maj fyller Djuröbron 60 år och så är det valår, så det är hög tid att börja planera. Vill du vara med i någon av våra grupper? Skicka ett mail till info@djurobyalag.se 

Tack för i år!

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat vår verksamhet och deltagit i våra aktiviteter under året och önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Tre tomtar på rad

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag
genom
Karin Österman, ordförande

Publicerad den 19 Dec 2021

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husgruppen ansvarar för skötsel och vård av föreningshusens mark och byggnader.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet och IT café.

Läs mer →

Djurö prästgård
KYRKUDDSGRUPPEN

Kyrkuddsgruppen arbetar för att Kyrkudden ska vara tillgänglig för församlingsbor och övriga besökare.

Läs mer →

BILDBANK