Lördag den 28 mars

Skräpplockardag

SENASTE NYTT

Årsmötet inställt

På grund av det rådande läget med risk för smittspridning till följd av Coronaviruset har vi beslutat att ställa in Byalagets årsmöte på söndag 22 mars kl 15. Vi värnar om våra medlemmar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När situationen förbättrats och vi får nya direktiv återkommer vi med ny kallelse till årsmöte. Till dess, ha det så bra och ta hand om er!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Publicerad den 18 Mar 2020

Information december 2019

Djurhamn i december 2019

Hej!

Det närmar sig jul och lite ledighet och det är dags att summera året som gått. Vi i Byalagets styrelse och grupper tycker att det varit ett bra år med många aktiviteter och samarbeten. 

Vi har haft ett extra och ett ordinarie årsmöte. Planen var att ta beslut om nya stadgar, men vi bestämde oss för att bordlägga detta då förslaget som fanns inte var tillräckligt genomarbetat. Nu har vi ett nytt förslag till stadgar som ska läggas fram på ett extra årsmöte den 26 januari 2020. Detta förslag känns ordentligt genomarbetat och förankrat i Byalagets styrelse och grupper och vi hoppas nu även att våra medlemmar säger JA till förslaget.

Byalagets Traditionsgrupp har genomfört traditionsenligt Valborgsfirande vid Vita Grindarna och midsommarfirande på Djurö ängar och deltagit på Djurös sommarmarknad och julmarknad i Barren på Vindö. 

Utöver det har vi nära samarbeten och många aktiviteter igång med Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening och de föreningar, församlingen m fl som är medlemmar där. 

Nedan kommer några exempel på vad vi jobbat med under året:

Trafiksituationen på Sollenkrokavägen

Plangruppen lämnade i slutet på 2018 en skrivelse till Värmdö kommun, Trafikverket och Polisen angående trafiksituationen på Sollenkrokavägen från Djuröbron till bussvändan bortom Byns gård. Våra yrkanden hänvisades till Länsstyrelsen varvid ny skrivelse med samma innehåll skickades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog våra yrkanden efter att ha begärt in remissyttranden från Polisen, Värmdö Kommun och Trafikverket. Ingen av dessa remissinstanser har yttrat sig till vår fördel. Ett överklagande av Länsstyrelsens beslut har inlämnats till Transportstyrelsen och vi väntar fortfarande på besked. Därutöver har vi lämnat en ny skrivelse till Länsstyrelsen med delyrkanden dvs de delar som ansågs viktigast i den ursprungliga begäran till Länsstyrelsen. Med detta arbete har Plangruppen haft möten och omfattande korrespondens med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, berörda myndigheter och lokalpress.

Renovering av skolbryggan

Skolans brygga har varit avstängd flera år och man har inte haft möjlighet att idka sjöliv på det sätt som är tänkt med skolans skärgårdsprofil. Skolan vände sig till Byalaget och bad om hjälp och efter beslut från kommunen satte planering och insamling av medel och material igång.

En lördag innan skolstarten i augusti samlades ett antal av ortens skickliga snickare/ hantverkare och andra händiga för att göra slag i saken. Arbetet gick snabbt och effektivt, bryggans bärande delar förstärktes och delar av däcket byttes ut. Resultatet blev jättebra tack vare yrkesskickliga deltagare, sponsring av material från Vindö Byggvaror och smörgåsar från Munkens konditori. Stort tack till alla som sponsrade detta projekt! Skolans elever och lärare blev nöjda och glada över att de kan använda bryggan igen.

Djuröhemmets utbyggnad och nytt trygghetsboende invigt

Under året har om- och tillbyggnad av Djuröhemmet färdigställts med 16 lägenheter i omvårdnadsboende samt 32 lägenheter i nytt trygghetsboende. Byalaget har följt projektet och haft en dialog och flera träffar med projekt­ledaren. Vi bevakar att finplanering med träd och gröna ytor kommer till stånd och välkomnar alla nya boende till Djurö. Byalaget deltog även vid invigningen av trygghetsboendet i september.

Säkerhetsmässa och grannsamverkan

I oktober deltog Byalaget vid Polisens ambulerande säkerhetsmässa inför mörkrets inbrott och i november anordnade vi tillsammans med Polisen en utbildning och ett informationsmöte om Grannsamverkan. Flera nya grupper bildades på Djurö och Vindö.

Namnfrågor

Namngruppen har identifierat ett antal namn på vägar och platser här på Djurö som Byalaget vill hävda. Gruppen har haft möte med kommunen i ärendet och vi kommer att informera och bjuda in till diskussion om dessa namn på ett informationsmöte 26 januari, i anslutning till extra årsmötet.

Vandringar i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg

Naturgruppen har anordnat två vandringar i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg under året. En vårvandring i april och en höstvandring med svamptema i september. Dessa var populära och vi kommer att ordna fler vandringar under 2020 både i naturreservatet och på andra håll på Djurö.

Seniorgruppen 

Under året har Seniorgruppen deltagit med volontärer vid Djuröhemmets dagverksamhet. Vi är med och samtalar och hjälper till vid bingo och andra aktiviteter. Vårt deltagande har varit mycket uppskattat av såväl boende som personal. Vi behöver bli flera i gruppen, så hör av dig!

Kalendarium 2020

Här nedan kommer vårt preliminära kalendarium för 2020:

  • Extra årsmöte med förslag till nya stadgar och informationsmöte söndag den 26 januari 
  • Årsmöte och informationsmöte söndag den 22 mars INSTÄLLT!
  • Valborgsmässoafton torsdag den 30 april 
  • Midsommarafton fredag den 19 juni 
  • Djurö sommarmarknad söndag den 12 juli 
  • Julmarknad i december 

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat och sponsrat vår verksamhet under året och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag, genom

Karin Österman, ordförande

Publicerad den 21 Dec 2019

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK