Lördag den 28 mars

Skräpplockardag

SENASTE NYTT

Årsmöte söndagen den 22 mars

Kallelse till årsmöte i Djurö Byalag söndagen den 22 mars 2020 kl 15.00 i Djurö skolas matsal

Extra ärende på dagordningen, punkt 24: Beslut om nya stadgar 

 

Text enligt nuvarande stadgar som reviderades 2010: 

 

§7 Stadgeändringar 

”Förändring av stadgarna kan endast genomföras genom beslut av två på varandra följande byalagsmöten varav det senaste skall vara ordinarie årsmöte. Det skall tydligt framgå i kallelsen till dessa möten att stadgeändringar är föreslagna.” 

Beslut om nya stadgar togs på extra årsmöte 26 januari 2020, protokoll samt gamla stadgarna och förslaget till nya stadgar finns tillgängliga på Byalagets hemsida www.djurobyalag.se

Om någon vill ha stadgar och kallelse via vanlig post så meddela detta till info@djurobyalag.se  

 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande för årsmötet 
 3. Val av protokollförare 
 4. Godkännande av röstlängd 
 5. Fråga om närvarorätt vid årsmötet 
 6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 
 7. Val av minst två rösträknare 
 8. Godkännande av dagordning 
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 10. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt Byalagets balans- och resultaträkningar
 11. Genomgång av revisorernas berättelse 
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
 13. Beslut med anledning av Byalagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 15. Beslut om antal styrelseledamöter 
 16. Val av ordförande för styrelsen och styrelseledamöter 
 17. Beslut om antal revisorer och suppleant 
 18. Val revisor/er och suppleant 
 19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
 20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
 21. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie årsmöte 
 22. Presentation av styrelsens budgetförslag 
 23. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår 
 24. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden: Beslut om nya stadgar 
 25. Av medlemmar anmälda motioner och ärenden som skriftligen meddelats styrelsen senast tre veckor före årsmötet
 1. Övrig information
 2. Årsmötets avslutande 

 

Efter den formella delen av årsmötet följer lite information om Byalagets pågående verksamhet:

 • Namngruppen bjuder in till vidare diskussion om namnen Djurö by och Björkås och möjliga avgränsningar 
 • Naturgruppen informerar om kommande aktiviteter
 • Plangruppen informerar om den omarbetade översiktsplanen, kommunens havs- kust- och vattenplan och Trafikverkets ÅVS studie

 

Vi bjuder på fika och frukt

Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar

 

Styrelsen i Djurö Byalag

Publicerad den 20 Feb 2020

Information december 2019

Djurhamn i december 2019

Hej!

Det närmar sig jul och lite ledighet och det är dags att summera året som gått. Vi i Byalagets styrelse och grupper tycker att det varit ett bra år med många aktiviteter och samarbeten. 

Vi har haft ett extra och ett ordinarie årsmöte. Planen var att ta beslut om nya stadgar, men vi bestämde oss för att bordlägga detta då förslaget som fanns inte var tillräckligt genomarbetat. Nu har vi ett nytt förslag till stadgar som ska läggas fram på ett extra årsmöte den 26 januari 2020. Detta förslag känns ordentligt genomarbetat och förankrat i Byalagets styrelse och grupper och vi hoppas nu även att våra medlemmar säger JA till förslaget.

Byalagets Traditionsgrupp har genomfört traditionsenligt Valborgsfirande vid Vita Grindarna och midsommarfirande på Djurö ängar och deltagit på Djurös sommarmarknad och julmarknad i Barren på Vindö. 

Utöver det har vi nära samarbeten och många aktiviteter igång med Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening och de föreningar, församlingen m fl som är medlemmar där. 

Nedan kommer några exempel på vad vi jobbat med under året:

Trafiksituationen på Sollenkrokavägen

Plangruppen lämnade i slutet på 2018 en skrivelse till Värmdö kommun, Trafikverket och Polisen angående trafiksituationen på Sollenkrokavägen från Djuröbron till bussvändan bortom Byns gård. Våra yrkanden hänvisades till Länsstyrelsen varvid ny skrivelse med samma innehåll skickades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog våra yrkanden efter att ha begärt in remissyttranden från Polisen, Värmdö Kommun och Trafikverket. Ingen av dessa remissinstanser har yttrat sig till vår fördel. Ett överklagande av Länsstyrelsens beslut har inlämnats till Transportstyrelsen och vi väntar fortfarande på besked. Därutöver har vi lämnat en ny skrivelse till Länsstyrelsen med delyrkanden dvs de delar som ansågs viktigast i den ursprungliga begäran till Länsstyrelsen. Med detta arbete har Plangruppen haft möten och omfattande korrespondens med förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, berörda myndigheter och lokalpress.

Renovering av skolbryggan

Skolans brygga har varit avstängd flera år och man har inte haft möjlighet att idka sjöliv på det sätt som är tänkt med skolans skärgårdsprofil. Skolan vände sig till Byalaget och bad om hjälp och efter beslut från kommunen satte planering och insamling av medel och material igång.

En lördag innan skolstarten i augusti samlades ett antal av ortens skickliga snickare/ hantverkare och andra händiga för att göra slag i saken. Arbetet gick snabbt och effektivt, bryggans bärande delar förstärktes och delar av däcket byttes ut. Resultatet blev jättebra tack vare yrkesskickliga deltagare, sponsring av material från Vindö Byggvaror och smörgåsar från Munkens konditori. Stort tack till alla som sponsrade detta projekt! Skolans elever och lärare blev nöjda och glada över att de kan använda bryggan igen.

Djuröhemmets utbyggnad och nytt trygghetsboende invigt

Under året har om- och tillbyggnad av Djuröhemmet färdigställts med 16 lägenheter i omvårdnadsboende samt 32 lägenheter i nytt trygghetsboende. Byalaget har följt projektet och haft en dialog och flera träffar med projekt­ledaren. Vi bevakar att finplanering med träd och gröna ytor kommer till stånd och välkomnar alla nya boende till Djurö. Byalaget deltog även vid invigningen av trygghetsboendet i september.

Säkerhetsmässa och grannsamverkan

I oktober deltog Byalaget vid Polisens ambulerande säkerhetsmässa inför mörkrets inbrott och i november anordnade vi tillsammans med Polisen en utbildning och ett informationsmöte om Grannsamverkan. Flera nya grupper bildades på Djurö och Vindö.

Namnfrågor

Namngruppen har identifierat ett antal namn på vägar och platser här på Djurö som Byalaget vill hävda. Gruppen har haft möte med kommunen i ärendet och vi kommer att informera och bjuda in till diskussion om dessa namn på ett informationsmöte 26 januari, i anslutning till extra årsmötet.

Vandringar i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg

Naturgruppen har anordnat två vandringar i naturreservatet Hamnskogen Eriksberg under året. En vårvandring i april och en höstvandring med svamptema i september. Dessa var populära och vi kommer att ordna fler vandringar under 2020 både i naturreservatet och på andra håll på Djurö.

Seniorgruppen 

Under året har Seniorgruppen deltagit med volontärer vid Djuröhemmets dagverksamhet. Vi är med och samtalar och hjälper till vid bingo och andra aktiviteter. Vårt deltagande har varit mycket uppskattat av såväl boende som personal. Vi behöver bli flera i gruppen, så hör av dig!

Kalendarium 2020

Här nedan kommer vårt preliminära kalendarium för 2020:

 • Extra årsmöte med förslag till nya stadgar och informationsmöte söndag den 26 januari 
 • Årsmöte och informationsmöte söndag den 22 mars 
 • Valborgsmässoafton torsdag den 30 april 
 • Midsommarafton fredag den 19 juni 
 • Djurö sommarmarknad söndag den 12 juli 
 • Julmarknad i december 

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat och sponsrat vår verksamhet under året och önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Djurö Byalag, genom

Karin Österman, ordförande

Publicerad den 21 Dec 2019

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK