Söndagen den 17 mars kl. 15.00

Årsstämma och informationsmöte i skolans matsal

SENASTE NYTT

Kallelse till Djurö Byalags ordinarie föreningsstämma söndagen den 17 mars 2019 kl 15.00 i Djurö skolas matsal

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Godkännande av dagordning
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter
 18. Beslut om antal revisorer och suppleant
 19. Val revisor/er och suppleant
 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 22. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
 23. Fastställande av verksamhetsplan fram till nästa års ordinarie föreningsstämma
 24. Presentation av styrelsens budgetförslag
 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden
 26. Av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen (motioner) som skriftligen meddelats styrelsen
 27. Beslut om nya stadgar
 28. Föreningsstämmans avslutande

Handlingar

 Årsberättelse 2018

 Verksamhetsplan 2019

 

Efter den formella delen av stämman följer lite information om Byalagets pågående verksamhet:

 • Djurö/Vindös framtid 2018-2022 vad har hänt sedan politikermötet 26 augusti 2018, en uppdatering från Plangruppen
 • Stigar och promenader på Djurö. Naturgruppen presenterar och visar bilder
 • Samarbeten med andra föreningar, församlingen m fl ”Mötesplats Stavsnäs”
 • Frågestund

 

Vi bjuder på fika och frukt
Varmt välkomna hälsar vi både gamla och nya medlemmar

Styrelsen i Djurö Byalag

Publicerad den 2 mar 2019

Informationsbrev december

Hej!

 

Snart är det jul igen och vi i Byalaget blickar tillbaka på året som gått och konstaterar att det varit ännu ett år fullt av aktivitet! 

Vi har bl. a. haft två välbesökta stormöten: årsmötet i mars kombinerat med informationsmöte och politikerdebatten i augusti inför kommunalvalet. med representation från alla styrande partier 

Utöver det har vi genomfört traditionsenligt Valborgsfirande vid Vita Grindarna, invigning av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg, midsommarfirande på Djurö ängar och deltagit på loppis och Djurös sommarmarknad. Vi kommer även att delta på julmarknaden här på Djurö den 9 december. Utöver det har vi nära samarbeten igång med Mötesplats Stavsnäs och Kulturarv Djurhamn m. fl.

Nedan kommer några exempel på vad vi jobbat med under året:

 

Politikermöten och plan för bibehållen samhällsservice

I god tid inför valet i september hade vi klarat av våra möten med kommunstyrelsen och samtliga åtta styrande partier. På mötena presenterade vi vårt prospekt för Djurö/Vindös framtid för den kommande mandatperioden 2018-2022. Tonvikten har legat på planfrågor och bibehållen samhällsservice med krav på en detaljplan för Djurö centrum med tillhörande nya bostäder och trafiksäkerhetsplan. Vi har också uttryckt ett att vi vill återfå rollen som remissinstans i planfrågor. Vi fick bra gehör från alla partier - fattas bara - ett valår! 

I november hade vi även möte och rundtur här på Djurö med kommundirektören och utvecklingschefen. Ytterligare ett givande möte.

Nu fortsätter vi arbetet med skrivelser/ärenden till kommunen och andra intressenter utifrån våra huvudpunkter. En första skrivelse gällande trafiksituationen på Sollenkrokavägen har nyligen inlämnats till kommunen, Transportstyrelsen och Polisen. Skrivelsen finns att läsa på hemsidan.

 

Djuröhemmets utbyggnad och nytt trygghetsboende

Under året har om- och tillbyggnad av Djuröhemmet samt byggnation av nytt trygghetsboende pågått. Till försommaren 2019 kommer 16 nya lägenheter i omvårdnadsboendet och 32 lägenheter i trygghetsboendet vara klara för inflyttning. Vi följer projektet och har en dialog med projektledaren. Vi har även varit på en rundvandring på bygget. 

Flera har undrat hur Byalaget kunde gå med på den höjd byggnaderna har, men svaret är att vi faktiskt inte blivit tillfrågade, eftersom vi inte är sakägare. Vi fick se ritningarna våren 2017, men där framgick inte höjden på byggnaderna. Svaret vi fått är att kommunen har begränsat med mark och för att nyttja ytan så effektivt som möjligt så måste man bygga på höjden. Vi bevakar att finplanering med träd och gröna ytor kommer till stånd och ser fram emot att välkomna nya boende till Djurö.

 

Sjöhistoriska Stigen och invigning av naturreservatet Hamnskogen Eriksberg

I samarbete med Konst & Kultur Djurö Stavsnäs och Värmdö kommuns avdelning ”Spår och leder” har vi arbetat med förbindelselänkar mellan de tre delarna av Sjöhistoriska Stigen. Arbetet fortsätter under 2019. 

Den 25 maj invigdes naturreservatet Hamnskogen Eriksberg. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Fredrik Sneibjerg, (L) klippte invigningsbandet och på plats var också kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) och projektledaren Anna Gabrielsson m fl. Elever från Värmdö Skärgårdsskola läste fina sommardikter och Djurö församlings barnkör sjöng stämningsfullt. Under sommaren har naturreservatet stakats ut och under hösten har arbetet med röjning av sly påbörjats. 

 

Överklagat bygglov för telemast på centrala Djurö avslogs

Byalaget överklagade bygglovet för den telemast på 54 m som Telia planerar uppföra på centrala Djurö. Länsstyrelsen avslog vårt överklagande eftersom de ansåg att vi inte var sakägare. Länsstyrelsen har inte heller bifallit de sakägare som bor i närheten av den planerade masten och överklagat bygglovet. Vi har varit i kontakt med några av sakägarna som överklagat, men de kommer inte att driva ärendet vidare.

 

Seniorgruppen 

Under året har Seniorgruppen deltagit med volontärer inom ramen för Djuröhemmets dagverksamhet. Vårt deltagande har varit mycket uppskattat av såväl boende och personal. Vi behöver bli fler i gruppen, är du intresserad så meddela oss via mail till info@djurobyalag.se

 

djurobyalag.se 

Byalagets nya hemsida blev klar i augusti och fylls på kontinuerligt med aktuell information. 

Kalendarium 2019

Här nedan kommer vårt preliminärakalendarium för 2019:

 

 • Extra årsmöte med förslag till nya stadgar söndag den 27 januari 
 • Årsmöte/infomöte söndag den 17 mars 
 • Valborgsmässoafton tisdag den 30 april 
 • Midsommarafton fredag den 21 juni 
 • Djurö sommarmarknad söndag den 14 juli 
 • Djurö julmarknad söndag 8 den december 

Nu vill vi tacka er medlemmar och alla andra som stöttat vår verksamhet under året och önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Bifogar medlemsavgift för 2019 på separat avi.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen i Djurö Byalag, genom

Karin Österman, ordförande

Publicerad den 7 dec 2018

EVENEMANG & MÖTEN

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2

VÅRA GRUPPER

Karta över Djurö centrum
PLANGRUPPEN

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Läs mer →

Kanholmsfjärden
NATURGRUPPEN

Naturgruppen arbetar med att bevara sammanhängande grönområden, naturreservatsbildning och information om miljöfrågor.

Läs mer →

Midsommarfirande på Djurö
TRADITIONSGRUPPEN

Traditionsgruppen anordnar midsommarfirande, Valborg samt politikerdebatt.

Läs mer →

Föreningshuset på Djurö
HUSGRUPPEN

Husrådet består av representanter från de föreningar som använder sig av Föreningshuset vid Högmalmsvägen 1. Husrådet ser till att allt fungerar och att tomten ser prydlig ut.

Läs mer →

Djuröhemmet
SENIORGRUPPEN

Seniorgruppen bedriver volontärverksamhet för de boende på Djuröhemmet. I dagsläget är vi sex volontärer knutna till gruppen. Vi deltar och finns till hands för de boende i deras olika aktiviteter.

Läs mer →

Djurö prästgård
PRÄSTGÅRDSGRUPPEN

Prästgårdsgruppen arbetar för att Djurö prästgård ska behållas i församlingens ägo och användas för församlingens ändamål.

Läs mer →

BILDBANK