Plangruppen

Plangruppen arbetar med frågor som rör samhällsplanering, till exempel exploatering, strandtillgänglighet och bryggor, gång- och cykelvägar samt andra trafikfrågor och vatten-och avloppsfrågor.

Karta över centrala Djurö

Plangruppen sköter kontakt med kommun och myndigheter i planfrågor och driver samhällsplaneringsfrågor. Krav på en förbättrad trafiksäkerhet med bland annat sänkta hastigheter på Sollenkrokavägen är ett återkommande ämne på möten och i skrivelser. Plangruppen utarbetade 2017 en plan för bibehållen samhällsservice som utmynnat i ett prospekt med de frågor vi arbetar med och driver under en period av fyra år (mandatperiod 2018-2022). Denna plan är nu under uppdatering. De flesta frågor ryms inom arbetet med en detaljplan för Djurö centrumområde som finns med i kommunens översiktsplan för åren 2010-2030. Värmdö kommun arbetar nu med en fördjupad översiktsplan som ska gälla fram till 2035. Vi har blivit inbjudna till samråd och har lämnat ett yttrande på det Samrådsförslag som kom under våren 2021.

Vi önskar få utgöra remissinstans i planfrågor, vilket stödjer den kontinuerliga dialog med kommunen som Djurö Byalag eftersträvar.

För närvarande är vi delaktiga i två olika projekt som handlar om lokal utveckling på Djurö, Vindö, Stavsnäs med omnejd. Syftet är bland annat att synliggöra de möjligheter för hållbar utveckling som finns i området, och hjälpa lokala aktörer att starta och driva utvecklingsprojekt som gynnar bygden. Bakom projektet Bygd för bygd står Länsstyrelsen och bakom projektet LEA Lokalekonomisk analys, står Leader Stockholmsbygd. Båda sker i samverkan med Mötesplats Stavsnäs, Region Stockholm, Värmdö kommun m. fl.

Sammankallande: Kent Lindholm

STÖD DJURÖ BYALAG

Plusgiroblankett

Var med och påverka din närmiljö!

Stöd Djurö Byalag genom att bli medlem: 100 kr per år för enskild medlem eller familj.

Swish nr 123 420 30 22

Skriv ditt namn och e-postadress som meddelande vid betalningen.

Plusgiro 612344-2